Procedura rejestracji w Usłudze TCS

Podstawowym wymaganiem formalnym jest podpisanie umowy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które dla Usługi TCS pełni rolę urzędu rejestracji. Tekst umowy nie podlega negocjacjom i jest jednakowy dla wszystkich instytucji.

Umowa zawiera trzy grupy obowiązkowych i podlegających weryfikacji danych:

  1. Pełną nazwę instytucji uprawnionej

    Nazwa i status instytucji musi zostać potwierdzona stosownym dokumentem potwierdzającym jej istnienie (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, jeżeli dana instytucja podlega takiemu wpisowi, a w przypadku uczelni wyższej - zaświadczenia wystawionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego) oraz potwierdzającym odpowiednie umocowanie prawne osoby podpisującej umowę. W przypadku podpisywania umowy przez inną osobę niż wymienioną w wypisie niezbędne jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.

  2. Listę osób wraz z oficjalnymi adresami email, które będą przedstawicielami instytucji wraz ze wskazaniem głównego przedstawiciela.

PCSS będzie weryfikować dane instytucji przy podpisywaniu umowy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności nie będzie możliwe pozyskanie certyfikatu.

Po podpisaniu umowy, PCSS przekaże instytucji hasła dostępu do usługi TCS.

W celu podpisania umowy prosimy o kontakt pod adresem tcs@pionier.gov.pl